Hva er nytt i Energimerkesystemet?

7/8/2016 | 1:53 PM

Energimerkesystemet (EMS) er nå ute i ny versjon med en rekke endringer og forbedringer. De fleste endringene gjelder for eksperter som energimerker med registrering i EMS. Etter hvert vil det også bli endringer for eksperter som bruker eksterne programmer når disse kommer i ny versjon. For alle brukere er den viktigste nyheten et nytt attestsøk som gjør det enkelt å søke opp energiattester uten å logge inn i EMS.

Endringer for alle brukere

Energimerkesystemet er nå utvidet slik at det er mulig å søke opp en energiattest på en eiendom uten å logge seg inn i systemet. Søket returnerer kun eiendommer med registrert energiattest, og dersom søket ikke gir noe resultat så er det ikke registrert energiattest på adressen brukeren har oppgitt. Det nye søket ligger i menyen til venstre under «Jeg ønsker å …», menyvalg «…søke opp energiattest».

Når en har logget inn i EMS er det nå lettere å finne frem til søk etter eiendommer, og søket vises med egen fane «Søk eiendommer» på siden «Eiendommer». Tidligere lå dette søket under fanen «Andres bygninger/boliger» – og denne plasseringen var ikke helt opplagt for brukerne. Egne eiendommer som er registrert på brukeren i matrikkelen eller som bruker har opprettet som egen eiendom vil fortsatt vises i lista «Dine bygninger/boliger».

Det har vist seg at mange brukere misforstår spørsmål om antall etasjer, spesielt i leiligheter, og oppgir i stedet i hvilken etasje leiligheten ligger. Spørsmålet om antall etasjer er endret for å gjøre dette klarere. Videre kommer det nå varsel dersom det oppgis mer enn 1 etasje i leiligheter og 3 etasjer i småhus. Brukeren må da bekrefte at antall etasjer er riktig oppgitt, eller korrigere tallet dersom det er feil.

Ved detaljert registrering er det nå mulig å oppgi dato for måling av lekkasjetall i EMS, i tillegg til selve lekkasjetallet. Dette vil være mest aktuelt for eksperter og brukere med tilstrekkelig kompetanse.

Endringer for eksperter

Eksperter som energimerker vil se en del endringer ved registreringen i EMS. Etter hvert vil disse endringene også komme for de som bruker ekstern programvare med XML-import til EMS - når nye versjoner blir distribuert fra leverandørene.

På siden «Bygningskategori og bygningstype» må ekspertbrukeren nå oppgi om energimerkingen gjelder for et eksisterende bygg eller nybygg. Dersom det er et nybygg, må det oppgis hvilke energiregler (TEK) bygningen er bygget etter, Energiregler 1997, Energiregler 2007, Energiregler 2010 eller Energiregler 2016. Informasjonen om eksisterende bygg, nybygg og hvilke energiregler det er bygget etter gjengis i energiattesten, og er dessuten nyttig for statistikkformål. Informasjonen om energiregler brukes ikke i forbindelse med beregningen av energimerket.

På siden «Tekniske anlegg» får eksperten nå spørsmål om bygningen har tekniske anlegg med plikt til energivurdering, og om dette gjelder for kjelanlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og/eller kjøleanlegg. For hver pliktig anleggskategori må det oppgis om energivurdering er gjennomført for det aktuelle anlegget, og dato for siste opplasting av energivurdering. All informasjon om energivurdering blir gjengitt i energiattesten, og det er derfor viktig at pliktig energivurdering er gjennomført ved energimerkingen, slik at dette ikke fremstår som en mangel i energiattesten. Inntil det kommer nye versjoner av eksterne programmer med XML-import vil disse dataene stå som «ikke angitt».

Når det kommer nye versjoner av eksterne programmer vil det være mulig å oppgi og overføre data for målt energi for inntil 3 år til EMS. Tidligere var det her kun mulig å overføre et beregnet gjennomsnitt eller temperaturkorrigert for ett år. Ved registrering i EMS har det hele tiden vært mulig å oppgi målt energi for 3 år. Det er nå nødvendig å oppgi disse dataene i EMS for eksisterende yrkesbygg, noe som er obligatorisk ifølge forskriften. I energiattesten gjengis målt energi som et beregnet gjennomsnitt eller temperaturkorrigert for ett år fra eksterne beregningsverktøy.

Porteføljeløsningen har hatt en feil som medfører at energiattesten i noen tilfelle kommer med feil bolignummer. I den nye versjonen skal denne feilen være rettet. Videre er det nå lettere å rydde i egne arbeidslister som er fullført, da det nå er mulig å slette alle eiendommer i en arbeidsliste samtidig som en sletter arbeidslista.