Publikasjoner, presentasjoner og dokumenter

10/8/2009 | 1:40 PM

Du trenger Adobe Reader eller tilsvarende programvare for å åpne PDF-filer.
Adobe Reader kan du laste ned her. (ekstern lenke)


Veiledere

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger (pdf)

Praktisk veileder for energimerking (pdf)

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg (pdf)


Undersøkelser hos brukere, våren 2011

Befolkningsundersøkele, Sentio. Dokument med full dokumentasjon.

Undersøkelse hos yrkesbyggeiere

Undersøkelse hos energirådgivere

Eksterne rapporter / konsulentrapporter

Merk at disse rapporten skisserer forslag til løsninger fra konsulentenes side. Myndighetene har ikke besluttet innhold i de ulike ordningene, og rapportene må derfor ikke tolkes som vedtatte løsninger.

Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD (2008, Norsk Energi)

Veiledning tiltaksliste næringsbyggrådgivere (2006, Multiconsult)

Veiledning tiltaksliste boligrådgivere (2006, Multiconsult)

Oppdateringsrapport for inspeksjoner av kjelanlegg, ventilasjon og kjøleanlegg (2006, Norsk Energi)

Kartlegging av metodikk og data for energiberegninger etter Norsk Standard (2006, Standard Norge)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (2005, Rembra, KanEnergi, Byggemiljø)

Utvikling og testing av energiattest (2005, Siste Skrik, KanEnergi, MMI)

Energimerke næringsbygg (2005, Byggforsk/SINTEF)

Energimerke boliger (2005, Byggforsk/SINTEF)

Inspeksjon ventilasjon/kjøl (2005, Norsk Energi)

Inspeksjon kjelanlegg (2005, Norsk Energi)

Tekniske anlegg (2004, Multiconsult)

Energimerking av nye boliger 2204 (2004, SINTEF, for Husbanken og Enova)

Nye forskriftskrav til bygningers energibehov (2003, SINTEF, for Statens bygningstekniske etat))

Årsrapport fra bygningsnettverket (2007, Enova)

Offentlige dokumenter

Ot.prp. nr. 24 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Innst. O. nr. 52 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Byggeforskriftenes energikrav (TEK), vedtatt 2010

Oversikt over relevante standarder

Stortingsproposisjon nr 79 (2003-2004), om innlemming av direktiv om energieffektivitet i bygninger

Bygningsenergidirektivet; Directive 2002/91/EC

Direktivteksten på norsk

Nytt Bygningsenergidirektiv publisert i OJ 19. mai 2010