Standarder

10/8/2009 | 2:33 PM

Standarder er viktige for å fastsette hvordan en bygnings energitilstand skal beregnes, og hvordan målinger skal utføres. I Norge er Norsk Standard ”NS 3031:2007 Beregninger av bygningers energiytelse – Metode og data” fornyet for å legge til rette for gjennomføringen av bygningsenergidirektivet.

EU-kommisjonen så et stort behov for å utvikle standarder som kunne sikre felles metoder for å gjennomføre bygningsenergidirektivet. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) fikk derfor mandat av EU-kommisjonen til å lage felles europeiske standarder på dette området.

På norsk side ble NS 3031 ”NS 3031:2007 Beregninger av bygningers energiytelse – Metode og data” fornyet for å legge til rette for gjennomføringen av direktivet, mens en rekke av de andre standardene danner basis for fastsettelse av ulike parametre m.m. I alt er det laget 43 standarder for å lette gjennomføringen av bygningsenergidirektivet.

NS 3031 er laget for å danne et felles grunnlag for energiberegning både med tanke på kontroll i henhold til byggeforskriftenes energikrav, og energimerking av bygninger. Her finnes beregningsmetodikken, parametrene i beregningen og definisjonen av de ulike vurderingsgrunnlagene, som bl.a. ”netto energibehov” og ”levert energi”. NS 3031 er derfor en viktig premiss for utviklingen av NVEs energimerkesystem. God kunnskap om denne standarden er også en forutsetning for å kunne vurdere hvilke parametre som kan endres, f.eks. for å få en bedre karakter på energimerket. Eksperter som skal gjennomføre energimerking forutsettes derfor å kjenne denne standarden.

standard_no.jpg

Standarder i Norge
Det er Standard Norge som er ansvarlig for standardiseringsarbeidet i Norge, og som koordinerer det norske arbeidet mot CEN. Standardiseringsarbeidet er et samarbeid mellom private aktører, myndigheter og representanter for forskning. Arbeidet er i stor grad basert på frivillig innsats fra slike parter, og prosessen gir god anledning til å fremme synspunkter og behov. NS 3031 hører i dag hjemme under komiteen SN/K 34 Energi i Bygninger.

Standarder er frivillig å bruke, unntatt når myndighetene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes. I § 10 i energimerkeforskriften sies det at ”Energimerket skal beregnes i samsvar med beregningsmetodene i standarden NS 3031”.

CEN-standardene har normative og informative deler, de informative delene er i hovedsak tillegg. Der CEN-standardene gir anledning, kan nasjonale verdier fastsettes i nasjonale tillegg dersom det er ønske, ressurser, finansiering og tid til dette. Et eksempel på dette kan være klimadata som skal brukes i energiberegninger, jf. Tillegg M i NS 3031.

Standard Norge er avhengig av salgsinntekter fra standardene for å finansiere sin virksomhet. NS 3031:2007 Beregninger av bygningers energiytelse – Metode og data kan kjøpes fra Standard Online (http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/). Pris pr. februar 2010 er kr 837 ekskl. mva.

Endringer i standarden

NVE vurderer fortløpende om det er hensiktsmessig å inkludere eventuelle endringer i standarden NS3031:2007 i Energimerkesystemet. Standard Norge vedtok i oktober 2010 et endringsblad til standarden ”Beregning av bygningers energiytelse – metode og data” NS 3031:2007/A1:2010. Endringene er tilpasset nye kriterier for passivhus og lavenergihus og energikrav i forskrift om tekniske krav til byggverk fra 2010, og gjelder blant annet minste tillatte luftmengder og internlaster for belysning, utstyr og varmtvann.

Fagråd for energimerkeordningen

I samarbeid med NVE har Standard Norge opprettet et fagråd for energimerkeordningen. Fagrådet skal (fra mandatet):

  • Gi NVE råd forankret i relevante standarder, basert på fag- og bransjekunnskap i gjennomføringen av energimerkeordningen for boliger og bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Spesielt skal fagrådet bistå NVE i den konkrete utformingen av rutiner og regelverk basert på de forskrifter som er vedtatt og mulige tiltak for å forbedre ordningen. Bistanden innebærer å gi råd om konkrete temaer reist av NVE, men står også fritt til å drøfte andre temaer.
  • Gi Standard Norge forslag til endringer, forbedringer eller behov for nye standarder eller nasjonale tillegg for standarder knyttet til energimerkeordningen for boliger og bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, eller tilgrensende områder.

Fagrådets ledelse og sekretariat holdes av Standard Norge og det rapporteres direkte til NVE. Fagrådet er oppnevnt i 2011 og har virketid ut 2012.