Endringer i energimerkeordningen

2/14/2020 | 12:00 PM

Enova anbefaler endringer i energimerkeordningen, og håper disse skal være på plass fra nyttår 2021. Olje- og energidepartementet har lagt ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring. Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med rapporten, danne grunnlag for endring av energimerkeforskriften. Deretter sendes forskriften ut på høring før den vedtas og gjøres gjeldende.

Enova leverte 20. desember Olje og Energidepartementet en rapport om arbeidet: Forprosjekt – Ny energimerkeordning. I rapporten skisserer Enova flere mulige forbedringer av energimerkeordningen for bygninger. Med forslagene søker Enova å gjøre presentasjon av bygningens energitilstand mer brukervennlig. Forslagene omhandler blant annet avvikling av oppvarmingskarakter, felles merking av flerbolighus, innføring av et effektelement i energimerket, utforming av energimerkeskalaen, muligheter for å simulere effekten på energimerket av ulike tiltak, mulighetene for å knytte mer informasjon til energimerkeordningen, samt selve utformingen og presentasjonen av merket og energiattesten. I tillegg omhandler rapporten ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.  

Flere av forslagene i rapporten vil kreve endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger). Departementet tar sikte på å sende et forslag til endring i energimerkeforskriften for bygninger på høring i 2020. Enovas rapport er et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med utvikling av ordningene. Det vises også til departementets høring av lovforslag om enkelte endringer i energimerkeordningen og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-energiloven-og-naturgassloven-energibruk-i-bygninger-og-store-foretak/id2617849/

Olje- og energidepartementet har lagt ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring.

 Høringsfrist er 13. mai. Høringsinnspillene skal, sammen med rapporten, danne grunnlag for endring av energimerkeforskriften. Deretter sendes forskriften ut på høring før den vedtas og gjøres gjeldende.