Bygningsenergiregisteret

10/8/2009 | 2:11 PM

Energiattester for bygninger og boliger vil bli en del av databasen Bygningsenergiregisteret når energimerking er gjennomført. Likeså inneholder registeret rapporter (pdf) fra energivurdering av tekniske anlegg. Databasen har følgende formål:

For brukeren

  • Tilgang til eksisterende og tidligere energiattester for å kontrollere data som er avgitt.
  • Tilgang til offisielle energiattester og uferdige energiattester, for å bruke som grunnlag for ny attest.

For Enova

  • Tilsyn med ordningen krever oversikt over antall attester, hvilke data som er registrert, hvem som har utført merkingen m.m.
  • For forskning og statistikk vil databasen gi økt kunnskap om bygningsmassens energikvaliteter.

Energiattesten er et dokument som etter offentlighetsloven er åpent tilgjengelig. Der attesten er tilknyttet en bygning som er registrert i Matrikkelen kan offisielle attester søkes frem av alle brukere. Der bygningens adresse er registrert manuelt er attestene kun tilgjengelig for eier eller den som arbeider på dennes vegne.

Enova vil bruke data fra databasen for statistikk- og forskningsformål.

På vegne av Enova kan Enovas Svarer bruke informasjon fra energiattester for å gi råd ved henvendelser fra eieren.