Eksterne beregningsverktøy

10/14/2009 | 9:15 AM

Dataverktøy for å beregne bygningers energibehov brukes særlig når nye bygninger blir prosjektert. Med strenge energikrav til nye bygninger har det blitt enda mer aktuelt for utbyggere å bruke slike verktøy for å finne ut om man tilfredsstiller kravene.

Eksterne beregningsverktøy kan også brukes ved energimerking av bygninger. Det er nødvendig å bruke slike verktøy for noen typer bygninger - hvor det kreves timesberegning. Fordelen ved slike verktøy er at det er mulig å få til en mer nøyaktig beregning når den gjøres timesbasert, enn det som er mulig i Energimerkesystemet. Du kan bruke det samme datagrunnlaget ved energimerking som ved kontrollberegning etter byggeforskriftene, for å gjennomføre energimerking.

Det viktigste kravet til energimerking ved hjelp av eksterne beregningsverktøy, er at beregningene skjer i h.h.t. NS 3031.

Nedenfor beskrives prinsippene for samspill mellom eksterne beregningsprogrammer og Enovas energimerkesystem:

 • Eksterne beregningssystemer er nødvendig for å kunne gjennomføre energimerking av de bygningskategoriene som NS 3031 krever skal beregnes med dynamisk metode. Dette dreier seg om kontorbygg, sykehus og andre kompliserte bygninger, jf. notat her (vedlegg 1). Beregningskjernen i Enovas energimerkesystem er ikke forberedt for dynamisk beregningsmetode.
 • Ikke-dynamiske eksterne beregningssystemer tillates brukt, om man ønsker det, for å gjennomføre energimerking av øvrige bygningskategorier.
 • Eksterne beregningssystemer kan benyttes for alle typer bygninger og boliger, så fremt beregningssystemene følger NS 3031, også med tanke på validering. Enkelte begrensninger i friheten til å velge verdier, f.eks. systemvirkningsgrader, kan bli aktuelt.
 • Data må kunne overføres til Enovas energimerkesystem på XML-format.
 • Overførte data omfatter beregningsresultater og en oversikt over data som er brukt i beregningen. Tillegg J i NS 3031 har vært utgangspunkt for å definere de grunnlagsdata som skal overføres.
 • Når energimerking skal gjennomføres må brukeren logge seg på Enovas energimerkesystem på www.energimerking.no, identifisere den bygning som skal energimerkes og laste opp data tilknyttet denne bygningen for å få gyldig energiattest.
 • Det er lagt opp til at brukeren velger aktuelle forbedringstiltak for bygningen/boligen i et eget skjermbilde i EMS etter opplasting av XML-fil. Det vil også bli mulig å beskrive tiltaksforutsetninger eller spesielle tiltak i eget fritekstfelt i dette skjermbildet.

Grensesnittet mellom eksterne beregningssystemer og energimerkesystemet.
Data må overføres til energimerkesystemet på XML-format. Spesifikasjonen på denne filen finnes her (vedlegg 2 - excel)

Nødvendige beregningsforutsetninger.
Det forutsettes at eksterne beregningssystemer bruker følgende verdier:

 • Bygningskategorier: Det forutsettes at eksterne systemer bruker samme 13 kategorier som i NS 3031, og som også benyttes i EMS. Se bygningskategorier her (vedlegg 3 - excel). Det vil også komme en tabell for Byggkategori-ID, ev. en ny kolonne i vedlagte tabell (av datatekniske grunner lagt inn i XML-spek.).
 • Bygningstyper: Hver bygningskategori er delt opp i flere bygningstyper. Se bygningstyper her (vedlegg 3 - excel).
 • Energiomleggingsfaktorer for å beregne vektet levert energi som grunnlag for oppvarmingsmerket. Oppvarmingskarakteren er et supplement til energikarakteren basert på bygningens oppvarmingssystem. Elektrisitet og fossilt brensel vektes høyere enn biobrensel og fjernvarme for å avspeile myndighetenes mål om energiomlegging. Vektingsfaktorene fastsettes av Enova.
 • Eventuelle CO2-faktorer fastsatt av Enova (ikke aktuelt å bruke pr. i dag).
 • Eventuelle primærenergifaktorer fastsatt av Enova (ikke aktuelt å bruke pr. i dag).

Forutsetninger for å kunne beregne energimerke lokalt:
Endelig og gyldig energiattest kan bare utstedes av Enovas energimerkesystem. Vi anser det likevel ønskelig at det er mulig å gjennomføre beregninger lokalt som viser karakter og annen informasjon som blir brukt i energiattesten. For brukerne vil en slik simuleringsmulighet ha verdi. For at dette skal være mulig trengs det kunnskap om noen flere av de bibliotekene som energimerkesystemet bruker og som ikke er fastsatt i NS 3031.

Det dreier seg bl.a. om:

 • Bibliotek for merkenivåer
 • Bibliotek for tiltaksliste, bolig
 • Bibliotek for tiltaksliste, yrkesbygg