Beregning av oppvarmingskarakteren

6/30/2010 | 8:28 PM

Oppvarmingskarakteren i energimerket forteller i hvor stor grad en bygning kan varmes opp med andre energivarer enn fossilt brensel og strøm.

Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt, der grønt viser lav andel el og fossilt.

Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. Andelen el og fossilt må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargekarakterene:

Oppvarmingskarakter

30,0 %

47,5 %

65,0 %

82,5 %

100,0 %

Oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede energibehovet til oppvarming av rom og tappevann, og andelen det er naturlig at de enkelte systemene kan dekke. F.eks. tas det for gitt at fjernvarme kan dekke nær hele oppvarmingsbehovet. Et system basert på biobrensel forutsettes å dekke ca. 80 % av oppvarmingsbehovet, mens det resterende normalt dekkes av elektrisitet. Termiske solfangere antas å kunne dekke 20 % av oppvarmingsbehovet og 30 % av varmtvannsbehovet, mens solceller antas å kunne dekke 5 % av oppvarmingsbehovet.

Se typiske oppvarmingskarakterer for noen vanlige oppvarmingskombinasjoner her.


Andelen av oppvarmingsbehovet som dekkes av de enkelte systemene vil påvirke oppvarmingskarakteren i stor grad. Profesjonelle brukere, som vet at fordelingen i et bestemt hus er annerledes enn typiske verdier, kan endre denne i skjema for beregningsdata.


Last ned en mer detaljert forklaring av beregning av oppvarmingskarakteren her.