Beregning av energikarakteren

10/8/2009 | 2:08 PM

Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). Karakteren er basert på beregnet levert energi til boligen eller bygningen.

Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi under normal bruk til boligen eller bygningen. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031. Levert energi er den energimengden bygningen må tilføres utenfra ved normal bruk. I de fleste tilfeller kan dette ses på som den energimengde som må kjøpes.

Se hvordan skalaen til energikarakteren er definert her.

Beregningen av energikarakteren skjer i hovedsak etter de samme reglene som når man vurderer om en bygning tilfredsstiller byggeforskriftenes (TEK) energikrav. Forskjellen er at byggeforskriftenes krav gjelder for bygningens netto energibehov (jf. 2 i figuren), mens det er levert energi (jf. 3 i figuren) som er vurderingsgrunnlaget for energimerket.

Forskjellen mellom levert energi og netto energibehov er i hovedsak at levert energi tar varmesystemets virkningsgrad med i beregningen. Beregningen for energikarakteren tar dermed hensyn til varmesystemets virkningsgrad, mens dette ikke inngår i beregningen for TEK-kravene. To bygninger som kommer likt ut i vurderingen for byggeforskriftenes krav, kan derfor få ulik vurdering pga. ulike oppvarmingssystemer. Forbrenning av olje, gass og biobrensel har alle et virkningsgradstap som innebærer at levert energi blir høyere enn netto energibehov. Direkte elektrisk oppvarming (elektriske ovner) har nær null i virkningsgradstap og påvirkes derfor lite, mens solenergi og varmepumper kommer positivt ut ved at de utnytter solvarme og omgivelsesvarme.

Energimerkesystemet kan gjøre månedsberegning av energibehovet, mens standarden.for noen bygningskategorier krever beregninger av behovet gjennom døgnets timer. Energimerking av slike – ofte kompliserte bygninger, må derfor gjennomføres med eksterne, såkalte dynamiske beregningsverktøy.

Energimerkesystemets beregningskjerne er validert etter IEA Best Test. Det innebærer at beregningsresultatene ligger innenfor et akseptabelt område for de aktuelle typene bygninger.

Enova vil understreke at beregningene er basert på data brukeren oppgir. Dersom brukeren har valgt forenklet vei til energiattest, vil energiattesten måtte baseres på standardverdier for den hustypen som er valgt.

Videre er beregningene basert på normalisert klima og normal bruk av bygningen (f.eks. normal husholdningsstørrelse, innetemperatur), og avvik mellom beregnet energibruk og faktisk bruk kan forekomme.