Om energimerkeordningen

10/8/2009 | 1:24 PM

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid. Ordningen er hjemlet i energimerkeforskriften og administreres av Enova.

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger
Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Les om karakterene i energimerket.

Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget. Boligeiere kan selv lage energiattest for eksisterende boliger, mens energiattest for yrkesbygg og nye boliger skal lages av en ekspert.

Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Forskriften som regulerer energimerkeordningen for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske anlegg i bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Forskriften er hjemlet i energiloven.

Se mer om energimerking av bolig og energimerking av yrkesbygg her.

Energimerkesystemet er bygget opp slik denne modellen illustrerer:
EMS_290909Beregningsskisse471.jpg

Illustrasjon: Beregningsskisse for EMS