Energimerking ved eksperter

10/8/2009 | 1:21 PM

Den som skal gjennomføre energimerkingen av yrkesbygg og nye boliger må tilfredsstille de kompetansekravene som er satt.

huslogo-471.jpg
Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan også utføre energimerking av eksisterende boliger som oppdrag for eiere. Når du som ekspert utfører energimerking av andres bygg vil det stå i energiattesten at du har utført energimerkingen. Det er likevel eier som har plikten til å skaffe energiattesten, og hun står ansvarlig for data som er brukt. I oppdraget fra eier til deg som energirådgiver ligger at du skal bruke ditt beste faglige skjønn.

Hvem er ekspert?
Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt. Kompetansekravene til ekspertene er definert i forskriften.

Som ekspert bekrefter du selv at du tilfredstiller gjeldende kompetansekrav når du kommer inn i energimerkesystemet. Du får da tilgang til flere måter å angi bygningsdata. Det er altså ingen godkjenningsordning for eksperter, men du må kunne dokumentere kompetansen på forespørsel fra Enova, kjøper eller leietaker.

For energimerking av yrkesbygg kreves det at eksperten har ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. For energimerking av nye boliger og bygninger kreves det opplæring og praksis som tilsvarer de til en hver tid gjeldende krav for ansvarlig prosjekterende innen relevant tiltaksklasse og godkjenningsområde.