Energikarakteren

10/8/2009 | 10:50 AM

Energikarakteren gir en rangering av bygningen eller boligens energitilstand sammenlignet med tilsvarende bygninger. Energikarakteren har en skala som er kjent fra bl.a. hvitevarer med piler fra A  til G.

A-B Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.
C Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.
D-G Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.


Energikarakteren fastsettes etter en standardisert beregning, hvor det er bygningens kvaliteter og tekniske installasjoner som betyr noe. Hvor mye energi som faktisk brukes påvirker derfor ikke karakteren. Det at bruksmønsteret varierer fra den ene til den andre eier, og varierende klima rundt i landet påvirker derfor heller ikke karakteren.

I beregningen brukes det derfor normaliserte verdier for klima og bruksmønster, f.eks. bruk av varmtvann og innetemperatur. Årsaken til dette er at ordningens primære formål er å gi en rangering av bygningen eller boligen under ellers like forutsetninger. Dette skal gi informasjon om bygningen eller boligen, enten som nybygg eller i en salgs- eller utleiesituasjon. Hvordan den forrige eier brukte bygningen eller boligen er i det tilfellet ikke så interessant for den som skal komme etter.

Les om beregning av energikarakteren.