Oppvarmingskarakteren

10/8/2009 | 1:00 PM

På en femdelt skala fra grønn til rød farge betyr grønn farge at bygningen har et oppvarmingssystem som gjør det mulig å varme opp boligen med fornybar energi uten direkte bruk av elektrisitet, olje eller gass.


Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt. Oppvarmingskarakteren gis etter en beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass, mens bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.

Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren.

For en stor enebolig vil dette være de typiske oppvarmingskarakterene for noen vanlige oppvarmingskombinasjoner:


Oppvarmingskarakteren gitt i tabellen er typiske verdier, og kan variere noe fra bygning til bygning.

Bakgrunnen for oppvarmingskarakteren er et behov for å gi informasjon om oppvarmingssystemet alene, for å vurdere dets mulighet til å varme opp rom og varmtvann i tråd med myndighetenes mål for energiomlegging. I energikarakteren er oppvarmingssystemets virkningsgrad i bygningen medregnet, men det er ikke noen vurdering av hvilken energibærer systemet er basert på.

Les mer om beregning av oppvarmingskarakteren.