Karakterskalaen

10/13/2009 | 8:30 AM

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter med for eksempel et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen ved normal bruk. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom beregnet levert energi pr. kvadratmeter og energikarakter for de ulike bygningskategoriene

Energikarakterkalaen. Oppdatert 15.6.2015

Energikarakterskalaen (Excel) pr. 10.06.2015
Energikarakterskalaen (ODS) pr. 10.06.2015

Energiskalaen per 10.06.2015

For eksempel må et kontorbygg ha et energibehov lavere enn eller likt 145 kWh pr. kvm for å få en C.

Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.

For småhus og leiligheter er karakterskalaen avhengig av bruksarealet. I tabellene under vises karakterskalaene for småhus og leiligheter ved noen ulike bruksareal.

Energiskala for småhus per 10.06.2015

Energiskala for leiliheter per 10.06.2015

Les mer om beregning av energikarakteren.

Oppvarmingskarakteren
Gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt og etter en beregning basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass, mens bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter. Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Andelen elektrisitet og fossilt brensel må ligge under følgende verdier for å oppnå de ulike fargegraderingene:


Oppvarmingskarakter

30,0 %

47,5 %

65,0 %

82,5 %

100,0 %


Beregningen for oppvarmingskarakteren tar utgangspunkt i det beregnede energibehov til oppvarming av rom og tappevann. Videre brukes andeler som det er naturlig at de enkelte systemene kan dekke.Karakterskalaene er ikke en del av forskriften og kan bli endret når man mener det er behov for det.